دوره آموزشی Writing

برای حضور در آزمون آیلتس

مقدمه رایتینگ اکادمیک ایلتس – تسک ١
مقدمه رایتینگ اکادمیک ایلتس – تسک ١
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Bar Chart بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Pie Chart بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Pie Chart بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Line Graph بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Table بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Table بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Two Different Charts بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Two Different Charts بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Map بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: چطور Process بنویسیم؟
رایتینگ اکادمیک تسک ١: نمونه اى از کلمات اختصاصى
مقدمه رایتینگ جنرال ایلتس – تسک ١
مقدمه رایتینگ جنرال ایلتس – تسک ١
مقدمه رایتینگ جنرال ایلتس – تسک ١
رایتینگ جنرال تسک ١: انواع نامه ها
رایتینگ جنرال تسک ١: چطور Outline بنویسیم؟
رایتینگ جنرال تسک ١: چطور Process بنویسیم؟
رایتینگ جنرال تسک ١: چطور مقدمه بنویسیم؟
رایتینگ جنرال تسک ١: چطور متن نامه را بنویسیم؟
مقدمه رایتینگ ایلتس – تسک ٢
مقدمه رایتینگ ایلتس – تسک ٢
رایتینگ تسک ٢: انالیز نمره ها چطور انجام میشه؟
رایتینگ تسک ٢: سیستم امتیاز بندى به چه ترتیب است؟
رایتینگ تسک ٢: انالیز انواع سوال ها
رایتینگ تسک ٢: انالیز انواع سوال ها
رایتینگ تسک ٢: چطور Outline بنویسم؟
رایتینگ تسک ٢: چطور Outline بنویسم؟
رایتینگ تسک ٢: چطور Theses Statement بنویسم؟
رایتینگ تسک ٢: چطور مقدمه بنویسم؟
رایتینگ تسک ٢: چطور Topic Sentence بنویسم؟
رایتینگ تسک ٢: چطور متن بنویسیم و نتیجه گیرى کنیم؟