دوره آموزشی Reading

برای حضور در آزمون آیلتس

مقدمه ریدینگ ایلتس ١
مقدمه ریدینگ ایلتس ٢
مقدمه ریدینگ ایلتس ٣
ریدینگ ١ – چطور Fill_Blank را جواب دهیم؟
ریدینگ 1 – چطور Fill_Blank را جواب دهیم؟
ریدینگ 1 – چطور Fill_Blank را جواب دهیم؟
ریدینگ 1 – چطور Fill_Blank را جواب دهیم؟
ریدینگ 2 – چطور Short_Answer را جواب دهیم؟
ریدینگ ٢ – چطور Short_Answer را جواب دهیم؟
ریدینگ ٢ – چطور Short_Answer را جواب دهیم؟
ریدینگ ٣ – چطور Yes_No_Not-Given را جواب دهیم؟
ریدینگ ٣ – چطور Yes_No_Not-Given را جواب دهیم؟
ریدینگ ٣ – چطور Yes_No_Not-Given را جواب دهیم؟
ریدینگ ٣ – چطور Yes_No_Not-Given را جواب دهیم؟
ریدینگ 4 – چطور Multiple_Choice_Standard را جواب دهیم؟
ریدینگ 4 – چطور Multiple_Choice_Standard را جواب دهیم؟
ریدینگ 5 – چطور Sentence_Completion را جواب دهیم؟
ریدینگ 6 – چطور Matching را جواب دهیم؟
ریدینگ 7 – چطور Table را جواب دهیم؟
ریدینگ 8 – چطور Diagram را جواب دهیم؟
ریدینگ 8 – چطور Diagram را جواب دهیم؟
ریدینگ 9 – چطور Summary را جواب دهیم؟
ریدینگ 10 – چطور Paragraph_Location را جواب دهیم؟
ریدینگ 11 – چطور Choose_2-5 را جواب دهیم؟
ریدینگ 12 – چطور Heading را جواب دهیم؟
ریدینگ 13 – چطور Flowchart را جواب دهیم؟