دوره آموزشی Listening

برای حضور در آزمون آیلتس

مقدمه لیسنینگ ایلتس ١
مقدمه لیسنینگ ایلتس ٢
مقدمه لیسنینگ ایلتس ٢
مقدمه لیسنینگ ایلتس ٣
لیسنینگ ایلتس پارت 1: چطور جاى خالى پر کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ١: چطور جاى خالى پر کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ١: چطور جاى خالى پر کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ٢: چطور جاى خالى پر کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ٢: چطور نقشه کامل کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ٢: چطور جواب ها رو مچ کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ٣: سوال هاى چند گزینه اى
لیسنینگ ایلتس پارت ٣: سوال هاى چند گزینه اى
لیسنینگ ایلتس پارت ٣: چطور نقشه کامل کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ٣: چطور پروسه کامل کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور جاى خالى پر کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور جاى خالى پر کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور بین چند گزینه انتخاب کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور بین چند گزینه انتخاب کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور بین چند گزینه انتخاب کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور جواب صحیح را انتخاب کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور جواب صحیح را انتخاب کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور جدول را کامل کنیم؟
لیسنینگ ایلتس پارت ۴: چطور جدول را کامل کنیم؟