دسترسی ندارید

برای مشاهده این ویدیو، باید دوره رو خریداری کنید. می تونید همه دوره ها رو یکجا و با تخفیف خریداری کنید، یا هر مهارت رو جداگانه. از لیست پایین انتخاب کنید.

همه مهارت ها
4.8 میلیون تومان
دسترسی به ویدیوهای آموزشی مربوط به همه مهارت ها با 20 درصد تخفیف
Listening
1.5 میلیون تومان
دسترسی به ویدیوهای آموزشی مربوط به مهارت شنیدن
Reading
1.5 میلیون تومان
دسترسی به ویدیوهای آموزشی مربوط به مهارت خواندن
Speaking
1.5 میلیون تومان
دسترسی به ویدیوهای آموزشی مربوط به مهارت صحبت کردن
Writing
1.5 میلیون تومان
دسترسی به ویدیوهای آموزشی مربوط به مهارت نوشتن